You are here

Poslovni strani jezik I/2 (Njemački)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu (npr. prošlo vrijeme: perfekt i preterit, glagoli kretanja i mirovanja).
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.