You are here

Modeliranje i simulacije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati osnovne ideje simulacije i načine pristupa simulacijskom modeliranju.
  • Izračunati statističke pokazatelje u simulacijskom modelu.
  • Izraditi simulacijski model reda čekanja.
  • Primijeniti odabrani simulacijski jezik u diskretnoj simulaciji.
  • Analizirati rezultate dobivene ručnom i računalnom simulacijom.