You are here

Pravilnici i Odluke

:--------------------------------------------------------------------------: 
PDF icon Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sustavu za kvalitetu.pdfPDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 2008.PDF icon Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom stručnom nazivu 2008.PDF icon Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata 2009.PDF icon Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša 2011.PDF icon Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2011.PDF icon Pravilnik o zaštiti od požara 2012.PDF icon Pravilnik o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija 2012.PDF icon Pravilnik o pravu na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci 2014PDF icon Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci 2014.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon PRAVILNIK O RADU VELEUČILIŠTA 2015.PDF icon Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o radu Stručnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o dopuni poslovnika o radu Upravnog vijeća.pdfPDF icon Poslovnik o dopuni poslovnika o radu stručnog vijeća Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Poslovnik o radu vijeća- Poslovni odjel 2019.pdfPDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Poljoprivredni odjel 2015.PDF icon Poslovnik o radu vijeća odjela - Prometni odjel 2019.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Odjel sigurnosti na radu 2015.PDF icon Poslovnik o radu vijeća odjela sigurnosti na radu.pdfPDF icon Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 2016.PDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 2016.PDF icon Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 2017.PDF icon Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 2018.Package icon Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 2018PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti.pdfPDF icon Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenta 2018PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravinika o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti 2018PDF icon Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka 2018PDF icon Pravilnik o video nadzoru 2018PDF icon Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova 2018PDF icon Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme 2018PDF icon Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja2018.pdfPDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog ucenja.PDFPDF icon Pravilnik o studiranju 2019PDF icon Pravilnik o ocjenjivanju studenata preddiplomskih stručn ih i specijalističkih diplomiskih stručnih studija.pdfPDF icon Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa.pdfPDF icon Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.pdfPDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Pravilnik o obliku diploma i dopusnkih isprava o studiju,sadržaju i obliku potvrda o završetku studijskog programa, uvjerenja o završetku programa cjeloživotnog obrazovanja.pdfPDF icon Pravilnik o nagrađivanju studenata .pdfPDF icon Pravilnik o radu Ureda i Povjerenstava za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 2019.pdfPDF icon Pravilnik o sponzoriranju i doniranju.pdfPDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe usluga i radova.pdfPDF icon Pravilnik o nagrađivanju nastavnog i nenastavnog osoblja.pdfPDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Erasmus programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.pdfPDF icon Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju 2021.pdfPDF icon Pravilnik o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom stručnom nazivu.pdfPDF icon Pravilnik o završnom - specijalističkom završnom radu.pdfPDF icon Sigurnosna politika informacijskog sustava Veleučilišta u Rijeci.pdf
Odluke: 
PDF icon Odluka o upisu završne godine studijaPDF icon Odluka o mogućnosti polaganja ispita ljetnog semestra završne godine studija u zimskom semestruPDF icon Odluka o održavanju nastave iz izbornog kolegijaPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavimaPDF icon Odluka o potpisivanju izjave o pohrani završnog i specijalističkog završnog rada u digitalni sustavPDF icon Odluka o visinama naknada za različite namjenePDF icon Odluka o utvrđivanju razredbenog postupka za upis na spec. dipl. str. studije za kandidate koji su završili razlikovne programePDF icon Odluka o polaganju ispita iz kolegija talijanskog jezika PDF icon Odluka o uvođenju studentske iskaznice (e-indeksa)PDF icon ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Veleri 2014.pdfPDF icon Odluka o upisnim kvotama za ak. god. 2018./2019.PDF icon Odluka o prijelazima 2018.pdfPDF icon Odluka o održavanju predroka2018.pdfPDF icon Odluka o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima, ak. god. 2018/19PDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 2018PDF icon Odluka o dopuni Odluke o participaciji izv. studenata u Ogulinu u troškovima studija ak. god. 2018/19PDF icon Odluka o dopuni Odluke o participaciji studenata u troškovima studija 1819.pdfPDF icon Odluka o izvođenju on line nastave 2018.pdfPDF icon Odluka o povjeravanju administrativnih poslova 2018.pdfPDF icon Odluka o konzultativnoj nastavi.pdfPDF icon Odluka o financiranju doktorskih studija - Veleučilište u Rijeci.pdfPDF icon Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike stručnog studija Održivi agroturizam.pdfPDF icon Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike specijalističkog studija promet i prediplomskog studija informatika.pdfPDF icon Odluka o imenova članova Izbornog povjerenstva za izbor predstavnika studenata preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam.pdfPDF icon Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore (agroturizam).pdfPDF icon Odluka o povjeravanju administrativnih poslova.pdfPDF icon Odluka o prijelazima 19-20PDF icon Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na ratePDF icon Odluka o opozivu i imenovanju službenika za zaštitu podatakaPDF icon Odluka o školarinama 2019-2020PDF icon Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.pdfPDF icon Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti.pdfPDF icon 1.3.5.Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika.pdfPDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 2019-2020PDF icon Odluka - razlikovni - Informatika.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Poduzetništvo.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Promet.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Sigurnost na radu.pdfPDF icon Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa za stjecanje uvjeta za prijavu na specijalistički diplomski stručni studij sigurnost na radu.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Vinarstvo.pdfPDF icon Odluka o dopuni odluke o troškovima upisa i ostalim troškovima.PDFPDF icon Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva.pdfPDF icon Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore.pdfPDF icon Odluka o obvezama nastavnika i suradnika u naslovnim zvanjima.pdfPDF icon Odluka o raspisivanju redovitih izbora za izbor člana Stručnog vijeća.pdfPDF icon Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdfPDF icon Odluka o utvrđivanju neodgodivih poslova, nužnog osoblja i imenovanja koordinatora.pdfPDF icon Odluka o utvrđivanju mjesta i načina obavljanja rada.pdfPDF icon Odluka o načinu provjere usvojenosti ishoda učenja.pdfPDF icon Odluka o modelu participacije za akademsku godinu 2020.-2021.pdfPDF icon Odluka o utvrđivanju upisnih kvota za akademsku godinu 2020.-2021..pdfPDF icon Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija.pdfPDF icon Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima u akadmeskoj godini 2020.-2021.pdfPDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova.pdfPDF icon Odluka - indeksi.pdfPDF icon Odluka o usvajanju mišljenja Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja.pdfPDF icon Odluka o izmjeni programa - Održivi agroturizam.pdfPDF icon Odluka - izmjena programa Cestovni i Želejznički promet.pdfPDF icon Odluka - zajednički izborni predmet - Društveno poduzetništvo.pdfPDF icon Odluka - izmjena programa - Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo.pdfPDF icon Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva.pdfPDF icon Odluka o prilagodbi izvođenja nastave u uvjetima pandemije COVID-19.pdfPDF icon Odluka o uvjetima uvođenja Modela B i Modela C nastave u zimskom semestru ak.god_. 2020.-2021-.pdfPDF icon Odluka o privremenom uvođenju druge faze Modela B i djelomičnom uvođenju Modela C nastave u zimskom semestru ak. god. 2020-2021.pdfPDF icon Odluka o privremenom uvođenju Modela C nastave u zimskom semestru ak. god. 2020.-2021..pdfPDF icon Odluka o troškovima obrane, tiskanja diploma i dopunskih isprava te organizaciji promocije.pdfPDF icon Odluka o nadoknađivanju propuštenih provjera znanja za studente iz potresom pogođenih područja.pdfPDF icon Odluka o oslobađanju troškova školarina i ostalih troškova studija studenata iz potresom pogođenih područja.pdfPDF icon Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima u ak. god. 2021.-2022.pdfPDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova.pdfPDF icon Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.pdfPDF icon Odluka o neupisivanju ocjene u indeks.pdfPDF icon Odluka o obvezi korištenja softvera za provjeru izvornosti završnih i specijalističkih završnih radova.pdfPDF icon Odluka o utvrđivanju izbornih jedinica.pdfPDF icon Odluka o održavanju nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020.-2021.pdfPDF icon Odluka o oslobađanju studenata iz rizičnih skupina prisustvovanju izravnoj nastavi za ljetni semestar 2020.-2021..pdfPDF icon Odluka o izboru predsjednika Etičkog povjerenstva.pdfFile Obrazac zahtjeva za oslobađanje studenata iz rizičnih skupina prisustvovanju izravnoj nastavi - ljetni semestar.docxPDF icon Odluka o ponovnom usvajanju znanja i provjere ishoda učenja iz kolegija Fizika za inženjere.pdfPDF icon Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u ak. god. 2021.-2022.pdfPDF icon Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prigovore.pdfPDF icon Odluka o izmjeni uvjeta za upis u specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Odluka o prihvaćanju Prijedloga za pokretanje revizije studijskih programa informatičkih studija.pdfPDF icon Odluka o prijelazima studenata u ak. god. 2021.-2022.pdfPDF icon Odluka o polaganju ispita u ljetnom i jesenskom roku ak.god_. 2020.-2021.pdfPDF icon Odluka o povratu troškova jezične provjere odlaznih Erasmus plus studenata.pdfPDF icon Odluka o visinima naknada za različite namjene.pdfPDF icon Kalendar održavanja nastave za ak. god. 2021.-2022.pdfPDF icon Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - spec. dipl. struč. stud. Poduzetništvo.pdfPDF icon Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam.pdfPDF icon Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo.pdfPDF icon Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa spec. dipl. struč. stud. Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima.pdfPDF icon Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo.pdfPDF icon Odluka o pokretanju revizije studijskog programa preddiplomskog i specijalističkog stručnog studija Sigurnost na radu .pdfPDF icon Odluka o naknadnom upisu.pdfPDF icon Odluka o upisu razlikovnih programa Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Odluka o implementaciji sustava za e-učenje Merlin kao osnovnog sustavaPDF icon Odluka o donošenju Pravilnika o završnom-specijalističkom završnom radu.pdfPDF icon Odluka o popisu kolegija mentora i broju studenata po mentoru za završni - specijalistički završni rad za ak. god. 2021-2022.pdfPDF icon Odluka o donošenju Terminskog plana za ak. god. 2021-2022.pdfPDF icon Terminski plan završnih - specijalističkih završnih radova za ak. god. 2021-2022.pdfPDF icon Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja.pdfPDF icon Odluka o donošenju Smjernica za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Smjernice za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci.pdf