You are here

Poslovna komunikacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati temeljne pojmove koji se vezuju uz teorijske osnove poslovnog komuniciranja,
  • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje, voditi pregovore,
  • Poznavanje i korištenje tehnika i vještina s ciljem upoznavanja klijenata sa svojom ponudom,
  • Pismeno komunicirati s drugim poslovnim subjektima, odabrati pristup u komuniciranju s različitim kulturama i rješavanje poteškoća nastalih u poslovanju,
  • Argumentirano zastupati vlastito mišljenje o analiziranim problemima u konkretnim poslovnim situacijama.