You are here

Talijanski jezik u agroturizmu II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta,
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu,
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu,
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.