You are here

Specijalno stočarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati primjenu selekcije i selekcijska svojstva domaćih životinja sa aspekta agroturizma,
  • Obrazložiti mogućnosti praktičnog iskorištavanja pojedinih pasmina domaćih životinjana na OPG-ovima u okviru ponude agroturizma,
  • Prepoznati mogućnosti uzgoja specifičnih, rijetkih, te autohtonih domaćih životinja sa ciljem prepoznatljivosti pojedinog OPG-a u agroturizmu,
  • Odrediti optimalne zoohigjenske uvjete i veterinarsko-sanitarne mjere za držanje pojedinih specifičnih vrsta domaćih životinja (riba, nojeva, pčela...),
  • Pripremiti i prilagoditi objekte i opremu za držanje domaćih životinja koje zahtijevaju specifične uvjete držanja.