You are here

Strani jezik I (Engleski)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Koristiti  usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Objasniti gramatičke strukture i pravila te ih koristiti u novome kontekstu stručnih sadržaja.
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranom jeziku.