You are here

Strani jezik II (Njemački)

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.