You are here

Strani jezik IV (Engleski)

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku