You are here

Zaštita osobnih podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) , te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka na Veleučilištu u Rijeci: ​
 

ĐURĐICA PAJALIĆ KARAJKOVIĆ, mag. iur.
Tel: 051/323-177
E-mail: kpajalic@veleri.hr