You are here

1. godina

 

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Kemija 2 - 1 - 4 1
2 Informatika 1 - 2 - 4 1
3 Strani jezik I (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
4 Matematika sa statistikom 2 - 2 - 5 1
5 Botanika 2 - 1 - 4 1
6 Ekologija 3 - - - 4 1
7 Vinogradarstvo I 2 - 1 2 6 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 13 - 8 (9) 2 30 7

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student upisuje jedan od stranih jezika: Engleski ili Talijanski jezik.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
9 Ekonomika poljoprivrednog poduzeća 2 - - - 2 1
10 Biokemija 2 - 1 - 4 1
11 Strani jezik II (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
12 Tloznanstvo 2 - 1 - 4 1
13 Mehanizacija u vinogradarstvu i vinarstvu 2 - 2 1 5 1
14 Vinogradarstvo II 2 - 1 3 5 1
15 Vinarstvo I 2 - 1 - 4 1
16 Fiziologija bilja 2 - - - 3 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 15 - 7 (8) 4 30 8