You are here

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto II. vrste – viši upravni referent

Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje

 

radnika na radno mjesto II. vrste – viši upravni referent u Odjeljku za opće, kadrovske i tehničke poslove (jedan izvršitelj), u radni odnos na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog radnika, s punim radnim vremenom.

Uvjeti radnog mjesta: 

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno istovrijedni studij VSS sukladno ranije važećim propisima, društvenog smjera (polje pravo),

ili

  • završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij sa stečenih 180 ECTS bodova, odnosno istovrijedni studij VŠS sukladno ranije važećim propisima, društvenog smjera (polje pravo)
  • dvije godine radnog iskustva,
  • poznavanje rada na računalu,
  • probni rad 3 mjeseca.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom studiju
  • dokaz o državljanstvu RH
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

            Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka s naznakom „Za natječaj“.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr  objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

Veleučilište u Rijeci

 

 

 

 

Datum objave: 
25.11.2020.