You are here

JAVNI NATJEČAJ za izbor suradnika

Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

            jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam.

    Uvjeti za izbor u suradničko zvanje

Kandidati na natječaj za izbor u suradničko zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Statutom Veleučilišta u Rijeci, a u skladu s člankom 99. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno istovrijedni studij VSS prema ranije važećim propisima (studij treba biti iz znanstvenog polja za koje se pristupnik bira);
 • pozitivna ocjena pristupnika na temelju razgovora s Povjerenstvom za izbor;
 • prosjek svih ocjena najmanje 3,00;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis s prikazom nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije u Word formatu;
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom studiju,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
 • ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • dokaz o državljanstvu RH ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 • za kandidate strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

            Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u roku trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka s naznakom „Za natječaj“.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr  objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

                                                

                                               Veleučilište u Rijeci

 

 

 

 

 

Datum objave: 
11.12.2020.