You are here

1. godina

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Matematika 1 3 - 2 - 5 1
58 Osnove marketinga 2 1 0 - 4 1
3 Grafičke komunikacije 2 - 2 - 5 1
4 Osnove informatike 2 - 3 - 5 1
5 Poznavanje robe 2 1 - - 5 1
14 Promet i ekologija 2 1 - - 3 1
6 Strani jezik I (Engleski, Njemački, Talijanski) 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 15 3 8 (9) - 30 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog, Njemačkog i Talijanskog jezika

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
8 Prometno i prostorno planiranje 2 2 - - 4 1
9 Suvremeni prometni sustavi 2 2 - - 6 1
10 Osnove elektrotehnike i elektronike 2 - 2 - 5 1
11 Statistika u prometu 2 - 1 - 4 1
12 Strani jezik II (Engleski, Njemački, Talijanski) 2 - 1 - 4 1
24 Osnove ekonomije 2 1 - - 4 1
63 Matematika 2 1 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 13 5 5 (6) - 30 7