You are here

Matematika sa statistikom

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti osnovne pojmove funkcija jedne varijable (definiranost, parnost, neparnost, periodičnost, granična vrijednost i neprekidnost), te ih primijeniti u rješavanju zadataka.
  •  Izračunati derivacije elementarnih funkcija, te ih primijeniti u analizi nekih ekonomskih problema.
  • Objasniti jednostavne sheme i račune s primjenom u gospodarstvu i financijama, te riješiti pripadne zadatke (računanje postotaka, pravilo trojno, račun diobe, račun smjese, kamatni račun, otplata zajmova).
  • Definirati osnovne pojmove deskriptivne statistike i obraditi skup statističkih podataka (distribucija frekvencija, srednje vrijednosti, mjere disperzije, linearna regresija).