You are here

Botanika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Argumentirati značaj stanice kao temeljne građevne i funkcionalne jedinice života.
  • Razlikovati biljna tkiva i organe i njihovu ulogu u životu biljaka.
  • Usporediti razlike između vegetativnog i generativnog razmnožavanja biljaka.
  • Prikazati građu i glavne odlike pojedinih skupina biljaka, te  prepoznati samonikle i kultivirane vrste.
  • Pripremiti nativne preparate biljnog materijala i koristiti tehnike mikroskopiranja.