You are here

Vinarstvo I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti značaj pojedinih grupa kemijskim sastojaka u grožđu i moštu i interpretirati njihove karakteristike.
  • Napraviti osnovnu kemijsku analizu mošta.
  • Izvršiti potrebnu i pravilnu korekciju mošta ili masulja.
  • Koristiti osnovne tehnologije u proizvodnji bijelih, rose i crnih vina.