You are here

Vinarstvo II

Ishodi učenja: 
  • Objasniti značaj pojedinih grupa kemijskim sastojaka u grožđu, moštu i vinu i interpretirati njihove karakteristike.
  • Izvršiti kemijsku analizu mošta i osnovne kemijske analize vina.
  • Utvrditi fizičko - kemijsku i biološku stabilnost vina.
  • Odabrati odgovarajući postupak filtracije vina.
  • Odabrati odgovarajuću opremu i ambalažu za punjenje vina.
  • Opisati bolesti i mane vina.
  • Koristiti se legislativom (Zakon i Pravilnici o vinu).