You are here

Suradnja Veleučilišta

Domaća suradnja
Međunarodna suradnja

DOMAĆA SURADNJA

Na temelju sklopljenih ugovora i sporazuma Veleučilište u Rijeci surađuje s većim brojem domaćih gospodarskih subjekata i institucija s ciljem da se izrade projekti i unaprijede nastavni procesi, posebno u dijelu izvođenja stručne prakse i uključivanja priznatih stručnjaka iz prakse u nastavni proces, te da se pomogne u transferu sofisticiranih tehnologija i obrazovanja novih profila visokoobrazovanih stručnjaka potrebnih gospodarstvu.
Također je sklopljen veći broj sporazuma o suradnji s domaćim visokoškolskim ustanovama i institutima kako bi se stvorili bolji uvjeti za izvođenje nastave.

Ugovori s visokoškolskim ustanovama i institutima

-    Pravni fakultet u Rijeci
-    Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću
-    Veleučilište u Požegi
-    Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Osijeku
-    Ekonomski fakultet u Osijeku
-    Veleučilište u Karlovcu
-    Tehničko veleučilište u Zagrebu
-    Visoka zdravstvena škola u Zagrebu
-    Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

U cilju što kvalitetnije izobrazbe studenata te općenito razvoja i unapređenja suradnje s gospodarstvom, Veleučilište u Rijeci potpisalo je sporazume o suradnji s određenim privrednim subjektima i institucijama:

-    NETCOM d.o.o. Rijeka
-    MULTILINK d.o.o. Rijeka
-    REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. Rijeka
-    HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
-    CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU Stara Sušica
-    LOGIN d.o.o. Rijeka
-    INFOPROJEKT d.o.o. Rijeka
-    AMDOSOFT SYSTEMS d.o.o. Kastav
-    AGROFARMACIJA d.o.o. Pula
-    SVIJET BILJAKA d.o.o. Vodnjan
-    POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „AGROLIBURNIJA“ Matulji
-    EIDOS d.o.o. Rijeka
-    ISKRATRADE d.o.o. Rijeka
-    HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. Zagreb
-    UDRUGA AGROROVINJ
-    JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI, Fažana
-    VUPIK d.d. Vukovar
-    BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Rijeka
-    ARBOR INFORMATIKA d.o.o. Rijeka
-    SKINK d.o.o. Rovinj
-    CESTE-RIJEKA d.o.o. Rijeka
-    BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA „3. MAJ“ Rijeka
-    RIJEKA PROMET d.o.o. Rijeka
-    AGROLAGUNA d.o.o. Poreč
-    LUKA Rijeka
-    LUČKA UPRAVA Rijeka
-    HRVATSKA POŠTA d.d. Rijeka
-    KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
-    AUTOTRANS d.d. Rijeka

Kako bi se osiguralo izvođenja stručne prakse, Veleučilište u Rijeci sklopilo je veći broj sporazuma s vinarima, pretežito s područja Istarske županije:

-    DUŠAN PANČELAT, Poreč
-    OPG GERŽINIĆ, Vižinada
-    RASADNIK LONGO, Rovinj
-    P.O. POVRĆE VITASOVIĆ, Pula
-    JOSIP BAŽON, Gradišće
-    ĐORDANO PERŠURIĆ, Poreč
-    ELIDIO PILATO, Vižinada
-    VALTER LEGOVIĆ, Kaštelir
-    MARIO PERŠURIĆ, Višnjan
-    FRANC ARMAN, Vižinada
-    MARIJAN ARMAN, Vižinada
-    NELO COSSETTO, Kaštelir
-    FRANKO RADOVAN, Višnjan
-    GIANFRANKO KOZLOVIĆ, Momjan
-    VINA MATOŠEVIĆ, Pula
-    PETER POLETTI, Višnjan

Ugovori s jedinicama lokalne uprave i samouprave

Veleučilište u Rijeci zalaže se za suradnju sa županijama i gradovima na čijem području izvodi nastavu.
Ta se suradnja ogleda u:
-    fleksibilnom prilagođavanju broja studenata i nastavnih programa i planova potrebama tržišta rada i razvoja gospodarskih subjekata i ustanova
-    organizaciji permanentnog obrazovanja sukladno potrebama razvoja
-    zajedničkom radu na izradi stručnih studija i elaborata, strategija razvoja, investicijskih projekata, feasibility studija i drugo
-    uključivanju istaknutih stručnjaka iz prakse u realizaciju nastavnog procesa
-    pomoći u transferu sofisticiranih tehnologija
-    unapređenju znanstveno-nastavne suradnje
-    obrazovanju novih profila visokoobrazovanih kadrova potrebnih gospodarstvu i ustanovama iz područja poljoprivrede (vinarstva i vinogradarstva), prometa, poslovne informatike i sigurnosti na radu, za čije obrazovanje dosad nije bilo uvjeta na širem području.
Realizacija navedenih aktivnosti doprinijet će povećanju razine kvalitete nastavnog procesa na Veleučilištu u Rijeci.

Ugovor o suradnji sklopljen je između Veleučilišta u Rijeci i

-    PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE koja u okviru Programa javnih potreba izdvaja i za sufinanciranje programa Veleučilišta u Rijeci. Osim toga, potpisan je i Sporazum o poslovnoj i stručnoj suradnji koji obuhvaća financijsku, razvojnu i nastavnu suradnju i dr.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Veleučilište u Rijeci osobitu pozornost posvećuje unapređenju međunarodnih veza između visokoškolskih ustanova s ciljem koji se očituje u razvoju, prilagodbi i korištenju nastavnih planova i programa, razmjeni nastavnika i studenata itd. Dosad su potpisana tri sporazuma o suradnji s Delgado Community College - USA, ugovor s Fachhochshule Wildau - Njemačka i ugovor s Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću.

Veleučilište je uspostavilo i održava veze s Centro Interuniversitario Internazionale Lugano, Polytechnica di Milano, Master International Business Trieste i Lakeland Community College, USA.

Konkretna suradnja na međunarodnim projektima uspostavljena je između odjela i srodnih članica u inozemstvu, te tako Poljoprivredni odjel u Poreču njeguje inozemnu suradnju radeći na realizaciji sljedećih projekata:

•    „Studentska stručna praksa u Bavarskoj (Njemačka)“ - suradnja s Centrom za stručno usavršavanje bavarskog seljačkog saveza (Bayerischer Bauernverband, Munchen) - u okviru koje su 2002. godine dva studenta sa studija vinarstva boravila šest mjeseci u bavarskim vinogradarsko-vinarskim obiteljskim gospodarstvima.

•    „Profesionalno oblikovanje za male i srednje poljoprivredne poduzetnike i hrvatsku agroindustriju“ - ostvarena je suradnja sa AG.FO.L., Mestre, Venezia i Ente di formazione professionale, i AL, Venetto u Italiji, u cilju edukacije poljoprivrednika i davatelja agroturističkih usluga na ruralnom području Istre.

•    „Međunarodni Univerzitet gradova s visokim enološkim školama“, čiji su gradovi osnivači uz Poreč, Conegliano, Palermo i Rim u Italiji, a u cilju razmjene studenata i nastavnika i zajedničkog sudjelovanja u istraživačkim projektima.