You are here

1. godina

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
  Fiziologija i ekologija vinove loze 2 - 2 1 7 1
  Kemija mošta i vina 2 - 1 - 5 1
  Mikrobiologija vina 2 - 2 1 7 1
  Arome mošta i vina 2 - 2 - 6 1
  Biometrika u vinogradarstvu i vinarstvu 2 - 1 - 5 1
  Ukupno u semestru 10 - 8 2 30 5

P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

 

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
  Senzorika vina II 2 - 1 - 6 1
  Specifične tehnologije u vinarstvu 2 - 2 1 7 1
  Instrumentne metode analize 2 - 1 - 5 1
  Sustavi osiguranja sigurnosti i kvalitete 2 - 1 - 5 1
  Upravljanje kvalitetom grožđa 2 - 2 1 7 1
  Ukupno u semestru 10 - 7 2 30 5