You are here

Kemija mošta i vina

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati kemijski sastav mošta.
  • Objasniti mehanizme reakcija sinteze osnovnih sastojaka mošta.
  • Opisati transformaciju mošta u vino kroz različite oblike fermentacije.
  • Interpretirati kemijski sastav vina.
  • Determinirati oksido-redukcijski potencijal vina.