You are here

Biometrika u vinogradastvu i vinarstvu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati pokuse, tretmane, parametre, uzorke i vrste podataka, populacije, distribucije frekvencija te mjerila koja opisuju distribuciju.
  • Procijeniti parametre populacije preko vrijednosti uzoraka, nultu hipotezu i testirati nultu hipotezu.
  • Provesti analizu varijabilnosti (F –distribucija, F-test), analizu varijance (ANOVA), regresiju i korelaciju.
  • Grafički prikazati podatke, standardnu devijaciju i interpretirati rezultate analize podataka.